Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przekazuję wytyczne dotyczące zwracania wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek, w tym podręczników:

Zwracanie wypożyczonych książek obowiązywać będzie  wyłącznie w wyznaczonym dla poszczególnych klas terminie i godzinach.

Przypominam, że każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do dostarczenia oświadczenia rodziców o stanie zdrowia oraz deklaracji rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpiecznego pobytu w szkole w trakcie trwania pandemii. W/w dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły.http://www.zpob.branszczyk.pl/download/2615/

Proszę, aby każdy uczeń oddający książki przekazał oświadczenia pracownikowi szkoły dyżurującemu przy wejściu.

Proszę dopilnować, aby wszystkie książki na czas, trafiły do biblioteki.

Przy wyznaczonym do zwrotu stanowisku /strefie  może przebywać wyłącznie jedna osoba (uczeń lub rodzic/opiekun;) .

Osoba dokonująca zwrotu książek/ podręczników musi być w maseczce i rękawiczkach oraz posiadać własny długopis.

Przygotowanie podręczników  przed zwrotem:

– zdejmujemy okładki,

– wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,

– naprawiamy wszelkie możliwe uszkodzenia,

– przygotowujemy kartkę na której zapisujemy dane, np. imię i nazwisko, klasa, tytuł zwracanej książki wraz z jej numerem inwentarzowym (to numer zapisany długopisem wewnątrz książki ) – podręczniki pakujemy do worka foliowego/ reklamówki, a przygotowaną kartkę z danymi i numerami inwentarzowymi przyklejamy do niej. Nie wkładamy do worka foliowego/reklamówki materiałów ćwiczeniowych ani podręcznika do religii.

Przygotowanie książek  przed zwrotem:

– książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł książki ) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu

– zwrot książek / podręczników należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na karcie zwrotu.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.

W sytuacji stwierdzenia zniszczenia/zagubienia podręcznika rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na podany nr konta bankowego Urzędu Gminy w Brańszczyku, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRAŃSZCZYKU 

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/

 

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Biblioteka pracuje w stałych godzinach.
 4. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji po uprzednim zamówieniu ich u bibliotekarza, kontaktując się przez dziennik elektroniczny.
 5. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie do półek w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego.
 6. Nie ma możliwości przebywania uczniów w kącikach czytelniczych, wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism. Na stronie internetowej biblioteki szkolnej promowane są bezpłatne zasoby cyfrowe dostępne w sieci oraz otwarte  zasoby edukacyjne.
 7. Pomieszczenie biblioteki wietrzone jest co 1 godzinę.
 8. Uczeń / rodzic dokonujący zwrotu książki / podręczników zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz założenia rękawiczek ochronnych w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa.
 9. Wydzielono strefę, w której przebywa uczeń / rodzic dokonując zwrotu podręczników  i innych materiałów bibliotecznych.
 10. Użytkownicy są zobowiązani do nie przekraczania wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 11. Blaty i powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, poddawane są dezynfekcji środkami odkażającymi.
 12. W widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki umieszczone są informacje o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w wyznaczonej strefie.
 13. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracownika mającego kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA  ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  W BRAŃSZCZYKU

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach uiszczenia opłaty za zniszczone/zagubione książki.
 3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podany nr konta Urzędu Gminy w Brańszczyku 29 8923 1063 0582 5507 2005 0001 w ustalonym terminie   26.06.2020r. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, przedmiot oraz tytuł książki z dopiskiem zniszczony/zagubiony podręcznik.
 4. Rodzice i uczniowie kontaktują się z nauczycielem bibliotekarzem  przez dziennik elektroniczny Librus oraz e-mail w celu zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 5. Bibliotekarz przekazuje uczniom i rodzicom informacje na temat zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, np.:

– podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia,  klasa. Książki przynoszone są           do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym  długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

– książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, zostają zapakowane do reklamówki ochronnej;          następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela  bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

 1. Po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą przeznacza 10-15 min. na  każdego ucznia np.: zgodnie z numerem ucznia w dzienniku, celem oceny stanu zwróconych podręczników.

 

POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI BIBLIOTECZNYMI ZWRACANYMI OD UCZNIÓW  I UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BRAŃSZCZYKU

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi   5 dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 3.  Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki zostają odłożone do pudła. Odizolowane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną ponownie włączone do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 8. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 9. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.