Regulamin biblioteki i czytelni

 Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

na czas pandemii COVID – 19

aktualizacja: 1 września 2021 r.

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z wykazem godzin umieszczonym na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 25 osób.


ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Obowiązki czytelników

1)     Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący. W bibliotece nie obowiązują maseczki.

3) Wolny dostęp do półek jest możliwy wyłącznie po zdezynfekowaniu rąk w bibliotece, w obecności bibliotekarza.

4)   Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się w bibliotece.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

     Opracowano na podstawie wytycznych GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

 Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 2. Podczas pierwszej wizyty czytelnik powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

 3. Książki i inne materiały biblioteczne można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.

 4. W bibliotece obowiązuje cisza. Czytelnik między regałami biblioteki porusza się bez bagażu (plecaka, torby, torebki). Swoje rzeczy zostawia przy wejściu do pomieszczenia w wyznaczonym miejscu.

 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.

 6. Książki, czasopisma i inne publikacje wypożyczane są na okres jednego miesiąca, po upływie którego można prosić o prolongatę. Za przetrzymywanie książek czytelnikowi grozi uwaga ujemna z zachowania.

 7. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż tydzień.

 8. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony wypożyczających.

 9. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

 10. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 11. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

 12. Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie roku szkolnego. Pozycje pożyczone na okres wakacji należy zwrócić do 10 września.

 13. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 14. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zabrania się pisania w książkach długopisem i ołówkiem. Zaznaczając fragment należy umieścić karteczkę z nr interesującego nas akapitu.

 15. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 16. Wychowawca klasy jest informowany o ofiarodawcach i pomocnikach biblioteki za pośrednictwem Dziennika elektronicznego na zakończenie I i II semestru. Uczniowie otrzymują uwagi pozytywne z zachowania.

 17. Uczestnictwo w konkursach bibliotecznych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w internecie informacji o laureatach z ich zbiorowym zdjęciem.

 18. Czytelnik, który zgubił i zniszczył książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taka samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza propozycje o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).

 19. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 20. Czytelnicy na 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego otrzymują karty obiegowe. Podpis na karcie będzie można uzyskać po uregulowaniu wszystkich zaległości w bibliotece.

 21. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką .

 22. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej na określony czas.

 

pracuj w ciszyRegulamin czytelni

Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do :  

– wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni,                                                                       
– pozostawienia legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,      

– pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.

 1. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz oraz zakaz spożywania posiłków.
 2. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 4. Książek , czasopism oraz płyt nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 7. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.