Regulamin wypożyczania podręczników

Podstawa prawna

USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146)

Regulamin korzystania

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub

materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów

edukacyjnych.

2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych .

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza \ Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brańszczyku

Biblioteka – biblioteka szkolna

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów

edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich

wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.

z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne

materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać

elektroniczną, lub

przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji

umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach

dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego

wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne

stanowią własność Szkoły.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są przez użytkowników

zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy z egzemplarzy

okładki z folii lub obłożenie papierem, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania.

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach

dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy biblioteki

1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy

uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub

później.

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą

klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15

września danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca

danego roku szkolnego.

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych

materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o

rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu,

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub

materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem

sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia

natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4

Zmiana Szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji

w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2. Zwrot podręcznika lub materiałów edukacyjnych potwierdza Bibliotekarz,

wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.

3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych

zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować

podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli

wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie

wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne

zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich

wykorzystywanie.

2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów

bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie

lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady

fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i

uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia

wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili

wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia  pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek konta bankowego Urzędu Gminy Brańszczyk : BS Ostów Maz. O/Brańszczyk   nr konta  29 8923 1063 0582 5507 2005 0001

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik, tytuł podręcznika, część(dla klas I-III) oraz klasa”.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I– III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub

materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów

całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników

Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę

skieruje na drogę postępowania sądowego.

§ 4

Zwrot podręczników

1. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie

określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia :

1) pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych (dla kl. IV i kl. I gimnazjum)

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad

ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i

zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta

stanowi dochód budżetu państwa.

2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.

3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub

materiału edukacyjnego Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za

niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od

użytkowników danego roku szkolnego.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu

zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów

3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi

załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki

na każde ich życzenie.

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki

rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.